Privacy policy

 1. Общи положения

  “Медипрофил” отдава голямо значение на защитата на личните данни на своите потребители и клиенти (субекти на лични данни). Нашият екип ще направи необходимото, за да осигури конфиденциалността на поверените от потребителите лични данни и информация. За да можем да предоставим адекватни услуги е необходимо да съберем определен вид лични данни.

 2. Длъжностно лице по защита на личните данни

  За въпроси или искания във връзка със съхранение на лични данни, субектът на лични данни може да се свърже с нас на следния имейл адрес: [email protected] или да пише на следния адрес: гр. Свищов, п.к. 5250, ул. Петър Ангелов № 10, вх. В, ет. 1, ап. 3. Настоящата политика за поверителност се отнася за следния уебсайт: https://mediprofil.com/

 3. Правно основание за обработване на лични данни

  “Медипрофил” събира, обработва и съхранява лични данни на конкретни законови основания, в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни.

 4. Какви лични данни събираме и защо?

  Ние събираме следните лични данни: IP адрес, имейл адрес, имена, телефон, други данни, които потребителите са предоставили. Целите на тяхното събиране са няколко. На първо място, за да поддържаме уебсайта си, така че да служи на посетителите максимално добре. Да отговорим на очакванията на посетителите. На следващо място някои от тези данни като имейл/телефон са ни необходими за обратна връзка. Те са ни необходими и за да отговорим на отправените ни въпроси. Данни като имена, телефон, имейл адрес са ни необходими, за да запишем час за консултация или среща.

  В случай, че потребителят предостави други лични данни, които не му се изискват, то в този случай се счита че същият е отправил съгласие за тяхната обработка от “Медипрофил”, което може да бъде отменено по всяко едно време от субекта на лични данни (виж по-долу раздел 7. “Права на субекта на лични данни”).

  Чрез събирането на анонимни данни за потребителите ние водим статистика. Лични данни могат да бъдат използвани и за други цели. Това става само след изрично съгласие от страна на потребителя и само в изрично предвидени от закона случаи и основания.

  По Ваше желание можете да използвате Социалните приставки или бутони /Social Plug–in/ Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin или други. Те представляват линкове към други уебсайтове или приложения на трети лица, които събират и обработват лични данни съгласно свои политики, с които Ви съветваме да се запознаете. В случай на въпроси или отправяне на искания в тази връзка, следва да се обърнете към съответните трети лица за съдействие.

  Нашият уебсайт може да съдържа линкове към други сайтове, които се управляват от трети лица. Поради това Ви съветваме да се запознаете с тяхната политиката за поверителност с оглед Вашата информираност и защита на личните данни.

  В случай, че преди да сключим договор с Вас за предоставяне на услуга следва да съберем определени лични данни, без които не бихме могли да Ви консултираме и насочим или да се обвържем с договор, то следва да дадете изричното си съгласие за тяхното обработване чрез попълване на декларация или изразено изрично съгласие, изпратено по имейл.

  В нашата посредническа дейност по наемане на работа ние събираме следните лични данни на основание сключения договор за посредничество:

  • имена, ЕГН, личен номер на чужденец, данни по документ за самоличност, адрес, телефон, електронен адрес, образ и др.
  • информация за образование, документ за придобито образование, професионална квалификация, за придобита правоспособност, за владеене на чужди езици, трудов стаж, професионална биография и др.
  • лични данни относно съдебното минало: свидетелство за съдимост и др.
  • данни за здравословно състояние: медицински свидетелства, болнични листове, решения на ТЕЛК/НЕЛК, трудови злополуки и др.
  • данни за банкови сметки
  • основни работни данни: длъжност, длъжностна характеристика, месторабота, снимка, работно време, условия за работа и наемане на работа, данни за отпуск и други
  • данни за набиране/подбор при кандидатстване за работа – например всички лични данни, съдържащи се в автобиография или резюме, формуляр за кандидатстване, бележки за интервю, документация за проверка и подбор

 5. С кого споделяме данните?

  Ние ще разкрием информация за конкретен субект пред трети лица само след изрично изразеното му съгласие и само в предвидени от закона случаи и основания.

  С оглед на съществуването и обслужването на уебсайта се използват услуги на хостинг и други компании, които единствено събират информация за IP адрес на посетителите. IP адресът сам по себе си не представлява “лични данни” по смисъла на GDPR, тъй като единствено чрез него не може да бъде идентифицирано съответното лице.

  Можете да се запознаете с тяхната политика за обработка на данни на следните адреси:

  В случай, че не сте съгласен с тях, можете да се обърнете към тези трети лица, или просто да преустановите използването на настоящия уебсайт. В противен случай се счита, че сте съгласен с обработката на тази информация.

 6. Колко дълго съхраняваме лични данни?

  Лични данни ще бъдат съхранявани, докато искането на потребителя бъде финализирано, и след това за сроковете, предвидени в приложимото законодателство за архивите и други закони. Ние ще съхраняваме лични данни за период от време, колкото е необходимо с оглед изпълнение на целите, за които се събират.

 7. Права на субекта на лични данни

  • право на достъп до данните, съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679
  • право на коригиране на личните данни, съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679
  • право на изтриване на личните данни, съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679
  • право на ограничаване обработването на лични данни, съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679
  • право на преносимост на лични данни, съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679
  • право на възражение срещу обработването, съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679

  Съгласно чл. 25м от Закона за защита на личните данни (обн. в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.) при обработване на лични данни за статистически цели не се прилагат чл. 15, 16, 18 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.

  Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 правото на изтриване на лични данни не се прилага при обработването им за статистически цели, доколкото упражняването на това право има вероятност да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на тези цели.

 8. Надзорен орган по защита на личните данни

  Надзорен орган е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, www.cpdp.bg.

 9. Промени в политиката за личните данни

  При промени в Политиката за личните данни, “Медипрофил” информира потребителите си чрез своята официална интернет страница https://mediprofil.com/